OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez AKWIB Sp. z o.o. Sp.k., jako sprzedawcę.

Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
 • 1. Sprzedawca – AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.;
 • 2. Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.);
 • 3. Strony – Sprzedawca i Kupujący;
 • 4. Towar – towary handlowe i wyroby produkowane lub sprzedawane przez AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.;
 • 5. Producent – producent towaru sprzedawanego przez AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.;
 • 6. Oferta – złożone w formie pisemnej oświadczenie Sprzedawcy, złożone Kupującemu, bez otrzymania wcześniejszego zamówienia Kupującego, zawierające w szczególności informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy;
 • 7. Zamówienie – złożone w formie pisemnej zamówienie Kupującego na towar będący w ofercie AKWIB Sp. z o.o. Sp.k.;
 • 8. Odbiorca – podmiot do którego dostarczane są towary zakupione przez Kupującego. Kupujący nie zawsze jest odbiorcą towaru.
 • 9. Dni robocze – jeżeli w OWS wskazany jest termin ,,dni robocze” należy rozumieć dni liczone od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy
Niniejsze Ogólne Warunki oraz pisemne potwierdzenie zamówienia są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

W szczególnych przypadkach, strony mogą zawrzeć w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, aneksu –np. warunków szczegółowych, odmienne postanowienia od zawartych w Ogólnych Warunkach.

Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Informacje o produkcie

Przedmiotem sprzedaży przez AKWIB Sp. z o.o. Sp.k. są kształtowniki stalowe gięte na zimno ze stali zimnowalcowanej, gorącowalcowanej oraz ocynkowanej. Kształtowniki produkowane są w standardowych długościach. Na życzenie Klienta możliwe jest cięcie kształtowników na wymiar oraz dostarczenie w długościach niestandardowych. Sposób pakowania i znakowania kształtowników jest zgodny z Warunkami Technicznymi AKWIB Sp. z o.o. Sp.k. Inny sposób pakowania i znakowania kształtowników dla klienta jest możliwy po zatwierdzeniu przez Sprzedawcę.

Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w tym dotyczące ich wag, rozmiarów, jakości, jak również dane techniczne oraz wszelkie inne informacje zawarte w materiałach reklamowych Sprzedawcy należy traktować wyłącznie informacyjnie. Informacje takie będą wiążące dla Sprzedawcy jedynie w takim przypadku i zakresie, w jakim stanowić będą część umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

III. Zawarcie umowy

Podstawą zawarcia umowy sprzedaży, również w razie złożenia pisemnej oferty przez Sprzedawcę, jest pisemne zamówienie Kupującego podpisane w oryginale przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę podpisanego w oryginale przez osoby upoważnione do reprezentowania Sprzedawcy. Brak pisemnego zamówienia i potwierdzenia takiego zamówienia we wskazany sposób jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą doręczenia oświadczeń drugiej ze stron.

Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie za pośrednictwem faksu lub adresu poczty elektronicznej. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

Jeżeli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacjach zamówienia bez powiadomienia Kupującego, o ile zmiany nie będą narażały kupującego na jakąkolwiek niedogodność.

W przypadku rezygnacji z dostawy przez Kupującego, po złożeniu zamówienia i jego zaakceptowaniu przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania obejmującego wszelkie koszty i utracony zysk, oraz do zwrotu wydatków poniesionych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem i rezygnacją z niego.

IV. Cena i warunki płatności

Cena i termin płatności za sprzedany towar będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar, zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie oraz wstrzymanie dalszych dostaw i realizacji już przyjętych zamówień do momentu otrzymania spłaty. Ewentualne reklamacje Kupującego nie uprawniają do wstrzymania płatności.

Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności w każdym czasie, jeśli zostanie on poinformowany o pogarszającej się sytuacji finansowej Kupującego, która może stanowić przeszkodę w dokonaniu płatności przez Kupującego.

Sprzedawca oświadcza, że realizacja zamówień z odroczonym terminem zapłaty odbywa się na zasadzie ustanowienia Kupującemu przez Sprzedawcę indywidualnego limitu kupieckiego ( limitu zadłużenia), wskazującego maksymalny poziom zadłużenia kupującego. Limit kupiecki jest przyznawany Kupującemu przed pierwszą sprzedażą na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrowych Kupującego oraz w oparciu o ustanowione przez Kupującego zabezpieczenie.

Towar sprzedawany jest ilościowo według jednostek określonych w umowie (metry bieżące, kilogramy )

W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

Transakcje z nowymi klientami realizowane są na zasadzie płatność gotówka/przedpłata na konto

V. Dostawa towaru

Zamówienie przyjmuje się jako całkowicie zrealizowane kiedy produkt jest dostarczony z tolerancją +/- 10% ilości zamówienia

Termin i miejsce dostawy będzie określone każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

Dostawy realizowane są po ustalonych cenach na dzień przedstawienia oferty cenowej i zaakceptowania jej przez Klienta.

W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży jest oryginalnie zapakowany w paczki, które nie były rozpakowane strony przyjmują wagę rzeczywistą towaru podaną przez Producenta i zapisaną na metce identyfikującej daną paczkę towaru. W przypadku braki metki Producenta strony przyjmują wagę rzeczywistą paczki wynikającą z ważenia dokonanego przez Sprzedawcę. W przypadku gdy towar nie jest oryginalnie zapakowany w paczki, i przedmiotem sprzedaży są poszczególne egzemplarze wyjęte z paczki, strony przyjmują wagę teoretyczną, wynikającą z przelicznika sporządzonego na podstawie odpowiednich norm materiałowych.

W przypadku gdy Kupujący nie określi w zamówieniu wymaganych dokumentów, Sprzedający nie jest zobowiązany do ich dostarczenia na wezwanie.

Wskazanie przez Kupującego Odbiorcy towaru jest jednoznaczne z upoważnieniem go do odbioru towaru,ze wszystkimi skutkami,tak jakby towar odebrał Kupujący.

Realizacja zamówienia może zostać wstrzymana przez Sprzedawcę w przypadkach :
 • - przekroczenia przez Kupującego poziomu zadłużenia wobec Sprzedawcy ponad maksymalnie przyznany limit kupiecki,
 • - opóźnienie w spłacie zobowiązań wobec Sprzedawcy przekraczającego 30 dni
 • - zmiany lub cofnięcia limitu kupieckiego
Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.Kupujący jest zobowiązany zapewnić warunki oraz sprzęt niezbędny do sprawnego rozładunku. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku. W przypadku realizacji dostawy transportem samochodowym Sprzedającego,Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami postoju z przyczyn leżących po stronie Kupującego

Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. Podpisanie przez kupującego lub Odbiorcę dokumentu odbioru towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru i jego parametrów z umową.

Zamówiony towar należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od daty wskazanej w zamówieniu. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego innej daty odbioru/dostawy niż wskazana w zamówieniu, termin ten jest liczony od tej daty. Brak odbioru towaru przez Kupującego w określonym terminie powoduje naliczanie opłaty magazynowej w wysokości 10 zł/tonę za każdy dzień opóźnienia. W takim przypadku Sprzedający może odstąpić od umowy i obciążyć Kupującego wszystkimi wynikającymi z tego kosztami.

Ponadto w przypadku opóźnienia odbioru towaru na Kupującym ciąży ryzyko pogorszenia stanu produktów, jego przypadkowego zniszczenia lub niezawinionej utraty.

Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

VI. Reklamacje

Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych musi nastąpić podczas odbioru towaru i musi odnosić się do dokumentów przewozowych dotyczących danej dostawy.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty w rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostawy poszczególnej partii zamówienia

Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych przy odbiorze wymaga sporządzenia protokołu rozbieżności i dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.

Nie będzie stanowić podstawy do reklamacji sytuacja, gdy ilość towaru faktycznie dostarczonego różnić się będzie od ilości wskazanej w dokumencie przewozowym nie więcej niż +/-1%

W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową.

Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę pierwszego zgłoszenia Kupującego na piśmie za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej informacji o istnieniu wady towaru. Zgłaszając reklamację należy podać informacje: oznaczenie wyrobu, nr partii, ilość, powód reklamacji, nr dokumentu WZ.

Reklamacje złożone w sposób prawidłowy rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia.Sprzedający zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku gdy reklamacja uzależniona jest od decyzji jednostki badawczej.

Kupujący zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany towar w stanie dostawy Sprzedawcy do wglądu, na każde jego wezwanie. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku wykrycia wady ukrytej podczas procesu technologicznego Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego przetwarzania towaru. Jeżeli towar zostanie po zgłoszeniu niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

Jeżeli dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyzy techniczna sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia i sporządzenia ciąży na Kupującym. Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy od Kupującego, który zleci ją niezależnemu rzeczoznawcy, uzgodnionemu przez obie strony.

Koszty ekspertyzy, jak również wszelkie inne koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Sprzedawcy i Kupującego, koszty

wyodrębnienia, selekcji i badania reklamowanego towaru zostaną pokryte przez Strony według następujących zasad:
 • -w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją zostanie obciążony Sprzedawca,
 • -w przypadku odrzucenia reklamacji ze względu na jej bezzasadność wszelkie koszty związane z reklamacją poniesie Kupujący.
Uwzględnienie / odrzucenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Kupującego.

Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany towar.

VII. Siła wyższa

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie kontraktu spowodowane siłą wyższą ( okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, strajki, katastrofy, wojna, atak terrorystyczny itp.). W przypadku zaistnienia sił wyższych, wykonanie umowy będzie zawieszone na czas trwania okoliczności wymienionych.

VIII. Właściwość sądu, prawo

Do umów zawieranych zgodnie z niniejszymi OWS mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami i wynikające z niniejszych Warunków oraz umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sądy w Polsce właściwe dla siedziby Sprzedawcy

IX. Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.

Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. O wszelkich zmianach OWS Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Kupującego przed zawarciem umowy.

Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Sprzedawcy na stronie www.akwib.pl zakładka REGULAMIN. O wszelkich zmianach OWS Sprzedawca informuje Kupującego publikując treść zmian na stronie www.akwib.pl - zakładka REGULAMIN.